۲۷ جوزا, ۱۳۹۳

تورنمت منطقه ای پروان "عقابان هندوکش"

تورنمت منطقه ای خوست از ٩ جون تا ١٢ جون در استادیوم ورزشی فوتبال پروان در مرکز چهاریکار برگزار شد.

۱۹ جوزا, ۱۳۹۳

تورنمت منطقه ای خوست "د اباسین څپې"

تورنمت منطقه ای خوست از ۲ جون تا ۶ جون در استادیوم ورزشی فوتبال خوست در مرکز ولایت خوست برگزار شد.

۱۹ جوزا, ۱۳۹۳

کلینیک های مکتبی خوست

تورنمت منطقه ای RAPL از ٢٤ مه در کابل شروع شد. بر اساس موفقیت سال پیش تعداد کلینک های مکتبی در هر تورنمت منطقه ای از ۲ عدد به ۴ افزایش یافته است.

۱۳ جوزا, ۱۳۹۳

تورنمنت منطقه یی کندوز بازیکنان تیم موج های آمو را انتخاب می کند

تورنمت منطقه ای کندز از ۱٨ می تا ٢۱ می در استادیوم ورزشی فوتبال شهرداری مرکز ولایت کندز برگزار شد.

۱۳ جوزا, ۱۳۹۳

کلینیک های مکتبی کندوز

تورنمت منطقه ای RAPL از ۱٨ مه در کابل شروع شد. بر اساس موفقیت سال پیش تعداد کلینک های مکتبی در هر تورنمت منطقه ای از ۲ عدد به ۴ افزایش یافته است.

۱۲ جوزا, ۱۳۹۳

تورنمنت منطقه یی جوزجان بازیکنان تیم سیمرغ البرز را انتخاب می کند

تورنمت منطقه ای کندز از ٢٢ می تا ٢۵ می در استادیوم ورزشی فوتبال شبرغان در مرکز ولایت جوزجان شهر شبرغان برگزار شد.

۱۲ جوزا, ۱۳۹۳

کلینیک های مکتبی جوزجان

تورنمت منطقه ای RAPL از ٢٤ مه در کابل شروع شد. بر اساس موفقیت سال پیش تعداد کلینک های مکتبی در هر تورنمت منطقه ای از ۲ عدد به ۴ افزایش یافته است.

۴ جوزا, ۱۳۹۳

تورنمت منطقه ای هلمند "د میوند اتلان"

تورنمت منطقه ای هلمند از ۱۱ می تا ۱۴ می در استادیوم فوتبال کرزی در لشکرگاه ولایت هلمند برگزار شد.

۴ جوزا, ۱۳۹۳

برنامه کلینیک های مکتبی "هلمند"

تورنمنت منطقه ای لیگ برتر افغانستان روشن از ۱۱ می در کابل شروع شد. بر اساس موفقیت سال پیش تعداد کلینک های مکتبی در هر تورنمنت منطقه ای از ۲ عدد به ۴ افزایش یافته است.

۲۵ ثور, ۱۳۹۳

تورنمت منطقه ای هرات "طوفان هریرود"

تورنمت منطقه ای هرات از ۳ می تا ۶ می در استادیوم اصلی فوتبال هرات برگزار شد.

Pages