باغ بابر یا بابر بڼ د مغل امپراطور، بابرشاه له خوا جوړ شوی او په ۱۶۰۷ کال کې د هغه آرام ځای او استوګنځی شو. دا یو تاریخي ځای دی چې تر اوسه په ډېره ښه توګه ساتل شوی. دوه ټیمونه د بیاکتنې لپاره دلته راغلل او د دې بڼ ښکلاوو د هغوی پام ځانه ته راواړوو. د بابر شاه د قبر او موزیم د لیدو څخه وروسته لوبغاړو په چمن پوښلو تپو آرام وکړ. داسې ښکارېده چې د لوبغاړو لپاره، بابر بڼ او د کابل د ښکلو منظرو څخه د نژدې نه بیاکتنه یو غوره سفر وو.