فصل

د ټاکل شويو اختیارنو لپاره کومه پایله نشته

Group 1
مقامLPلوبډلهPWDLGFGAGDPts
10طوفان هریرود11001013
20د میوند اتلان100103-30
سیمرغ البرز
موجهای آمو
Group 2
مقامLPلوبډلهPWDLGFGAGDPts
10شاهین آسمایی11003033
20د اباسین څپې100101-10
عقابان هندوکش
د سپین غر بازان
نیټه لومړۍ لوبډلهپایلېدوهمه لوبډلهدوهمه لوبډله
25 تله, 1399 17:00شاهین آسماییسیمرغ البرزد ای اف اف لوبغالی
21 تله, 1399 17:30شاهین آسمایید سپین غر بازاند ای اف اف لوبغالی
22 تله, 1399 17:30طوفان هریرودسیمرغ البرزد ای اف اف لوبغالی
3 تله, 1399 17:00طوفان هریرودد اباسین څپېد ای اف اف لوبغالی
4 تله, 1399 17:00شاهین آسمایید میوند اتلاند ای اف اف لوبغالی
7 تله, 1399 17:00د سپین غر بازانموجهای آمود ای اف اف لوبغالی
8 تله, 1399 17:00سیمرغ البرزعقابان هندوکشد ای اف اف لوبغالی
9 تله, 1399 17:00طوفان هریرودموجهای آمود ای اف اف لوبغالی
10 تله, 1399 17:00شاهین آسماییعقابان هندوکشد ای اف اف لوبغالی
11 تله, 1399 17:00د سپین غر بازاند اباسین څپېد ای اف اف لوبغالی
14 تله, 1399 17:00سیمرغ البرزد میوند اتلاند ای اف اف لوبغالی
15 تله, 1399 17:00طوفان هریرودد سپین غر بازاند ای اف اف لوبغالی
16 تله, 1399 17:00شاهین آسماییسیمرغ البرزد ای اف اف لوبغالی
17 تله, 1399 17:00موجهای آمود اباسین څپېد ای اف اف لوبغالی
18 تله, 1399 17:00عقابان هندوکشد میوند اتلاند ای اف اف لوبغالی

د ټاکل شويو اختیارنو لپاره کومه پایله نشته