باغ بابر توسط امپراتور مغل، بابر شاه درست شد طوریکه در سال ۱۶۰۷ استراحتگاه و اقامتگاه وی شد. اینجا یک مکان تاریخی است که تااکنون به خوبی از آن نگه داری شده است. دو تیم برای بازدید به اینجا آمدند و مجذوب زییایی های این باغ شدند. بعد از بازدید از مقبره بابر شاه و موزیم بازیکنان روی شیب تپه های پوشیده از چمن استراحت کردند. بنظر می رسید که برای بازیکنان این یک بازدید بسیارخوب و نزدیک از  باغ بابر و مناظر زیبای کابل بوده است.