۴ لوبغاړو، د ماشومانو لپاره د روغتیايي فرانسوي انستتیوت څخه لیدنه وکړه. هغوی لوبغاړو ته هغه توکي وښودل چې په افغانستان کې یې ورته توکي نشته. د دې انستتیوت ډاکټرانو لوبغاړي د رادیولوژۍ، سي تي اسکن، ام آر آی او ماشومانو له ځانګې سره آشنا کړل. لوبغاړو د دې انستتیوت د ماشومانو سره خبرې اترې وکړې او خپل د ژوند داستان یې هغوی ته ووېلې. لوبغاړي په کابل کې د دې ډول انستتیوت په شتون، ویاړي.