4 بازیکن از انستیتوت صحی فرانسوی برای کودکان، دیدار نمودند. آنها برای بازیکنان تجهیزات فوق العاده ای را که نظیر آن در افغانستان وجود ندارد، به نمایش گذاشتند. داکتران  این انستتیوت بازیکنان را به بخش های رادیولوژی، سی تی اسکن، ام آر آی و بخش کودکان آشنا ساختند. بازیکنان همچنین با کودکان این انستتیوت گفت و گو کردند و داستان خود را برایشان حکایت نمودند. بازیکنان از موجودیت چنین انستیتوت معروف در کابل، بسیار افتخار میکردند