نوم: احمد الیاس منوچهر

د زیږیدو ځای: کابل

د خوښې ټیم: عقابان هندوکش، د فیروزی د فوټبال ټیم

د خوښې مربې: پيپ ګاردیولا او جوزی مورینیو ځکه چې " هغوي تل سم لوبغاړي په سیالې کې ټاکې".

د مربي توب غوره بڼه: د ځوانو استعدادونو پرمختګ

په زړه پورې واقیعت: یو ځل کله یې چې په کابل کې په یوې سیالې کې لوبه کوله، د منځنې کرښې څخه یې چیپ کړې وه او ګول یې ترسره کړې وه.

د هغه تاریخ د لوبغاړي په توګه: د افغانستان د فوټبال په ټیم کې یې د ۲۰۰۲ کال څخه تر ۲۰۰۴ کاله لوبه کړې وه.

د افغانستان روشن د غوره لیگ لپاره څلور وړاندیزونه: ۱) د بهرنیو مربیانو ګومارل، ۲) د بهرنیو لوبغاړو ګومارل، ۳) د ټیمونو د لوبغاړو د شمیر زیاتوالې د ۱۸ څخه ۲۲ ته، ۴) د لوړ هیئت درلودل د ټیمونو لپاره د آزموینې په لړ کې