مسابقات منطقه ای لیگ برتر افغانستان روشن برای فصل ۲۰۱۴ به تاریخ بیست و یکم اپریل در کابل آغاز گردید. بر اساس موفقیت های سال گذشته، تعداد کلینیک های مکاتب در هر مسابقه ی منطقه ی از دو به چهار افزایش یافته است. کلینیک ها مطابق کمک و همکاری  نزدیک وزارت معارف و فدراسیون فوتبال افغانستان برگذار و تاسیس گردید . کلینیک ها در کابل در چهار مکتب ذیل تاسیس گردیده:

  • شهید عبدالرحیم
  • سید جمالدین افغانی
  • لیسه عبدالحی
  • لیسه مریم

از میان مکاتب اشتراک کننده صدها طفل در هر کلینیک شرکت کردند. از کلینک ها به منظور ترویج  پیام صلح، وحدت ملی و زندگی عاری از مواد مخدر استفاده صورت میگرفت .فدراسیون فوتبال افغانستان هم با فرستادن بازیکنان و کارمندان رسمی لیگ برتر افغانستان روشن و همچنان تیم ملی دراین کلینک ها اشتراک کردند. بازیکنان و کارمندان در حالیکه مهارت ها و تخنیک های فوتبالی خود را به نمایش میگذاشتند، با اطفال در مورد اهمیت صلح، وحدت و روش زندگی عاری از مواد مخدر نیز صحبت کردند.

ما همچنان برای صدها اطفال پیراهن و توپ فوتبال توزیع کردیم. لباس ها نشانگر پیام صلح، وحدت ملی و زندگی عاری از مواد مخدر بودند. بر علاوه، "برنامه کمک های غیر نظامی افغان" زیر چتر "آسایش  و پیشرفت بین الملی" صدها توپ فوتبال را برای هر کلینیک توزیع نمود. این ها توپهایی بودند با طرح و دیزاین خاص، پایدار و بادوام توسط پروژه ی فوتبال جهان واحد (http://www.oneworldfutbol.com)  که در نامناسب ترین محیط ها هم دوام خود را از دست نمیدهد. این پروژه در کشورهای توسعه نیافته و جوامع عقب مانده رو به توسعه اجتماعی اجرا گردیده است.

کلینیک های مکاتب بسیار خوب مورد استقبال شاگردان قرار گرفت و کارمندان نقش بزرگی را در ترویج پیام های مثبت صلح، وحدت ملی و زندگی عاری از مواد مخدر در بین جوانان و نسل آینده ی کشور در یک محیط پربار و موثر ایفا نموده است. کلینیک های مکاتب در برنامه هفته وار یک ساعته میدان سبز از تلوزیون طلوع نشر گردید.