برای اولین بار از زمان آغازش حدود سه سال پیش، لیگ برتر افغانستان روشن مربیان مسلکی و مورد تایید فیفا را برای آموزش بازیکنان و مربیان لیگ برتر افغانستان روشن دعوت کرده است. در فصل جدید چند مربی از تاجیکستان و یک مربی از ازبکستان اشتراک خواهند نمود : بویر ایگامبریف، ولی ایگامبریف، اهل دین تردیف، طاهر مومینف، حسن رجبف، نجم الدین طالبف، غیرت علی میراه مدیف و عثمان توشف با داشتن مجموعاً صد سال تجربه مربی گری، بواسطه فدراسیون فوتبال آسیا از انجمن بین المللی فدراسیون فوتبال تقدیر نامه ی را نیز دریافت نموده اند

آنها از سفر خود به افغانستان لذت می برند، همچنان بویر ایگامبریف می افزاید : « تفاوت بسیاری بین آنچه که در روزنامه ها درباره کابل می نویسند وچیزی که واقعا است وجود دارد». این مربیان در ۱۳ آگست به افغانستان رسیدند. آنها جمعه پیش در دره پنجشیر، مهمان رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان کرام الدین کرام بودند. از طرف همه همتاهای خودش ، طاهر مومینف گفت : انها بواسطه این دعوت و فرصت لذت بردن از طبیعت زیبای افغانستان ، مورد افتخار قرار گرفتند.

مربیان تصمیم دارند تا در ظرف یک هفته تمرین به بررسی و درک بیشتر پرداخته و بعد برای تربیه مربیان و بازیکنان لیگ برتر افغانستان روشن برنامه ریزی کنند. با اشاره به شباهت هایی که او بین بازیکنان افغانستان و تاجکستان متوجه شده است ، نجم الدین طالبف گفت : « بازیکنان افغان سریع ، قوی و توانا هستند و نظر به تجربه من ، بازیکنان جوان( بدون درنظرداشت اینکه کجا تمرین می دهی ) فقط می خواهند تا جایی که می توانند عالی باشند. این واقعیت در مورد بازیکنان هر دو کشور صدق می کند. » . تمام مربیان بازدید کننده درباره آینده فوتبال در افغانستان هیجان زده و خوشحال هستند و تشکر از لیگ برتر افغانستان روشن. حسن رجبف یکی از مربیان گفت که لیگ برتر افغانستان روشن نشان دهنده برداشتن  یک گام  بزرگ و صحیح به خاطر فوتبال و افغانستان است. »