انتخابات برای تعیین ریس جمهور بعدی افغانستان به تاریخ ۵ آپریل سال ۲۰۱۴ برگزار می گردد. یک آینده با ثبات برای افغانستان به اندازه زیاد متکی بر آن است که چقدر مردم رای میدهند. هر قدر مردم بیشتر رای دهند، همانقدر مردم بیشتر برنده را قبول می نمایند. 

انتخابات میتواند آینده افغانستان را به شکل صلح آمیز تعیین نماید.

لیگ برتر افغانستان روشن (RAPL) و کمیسیون مستقل انتخابات (IEC) با هم یکجا شدند تا شما را تشویق نمایند: که برای صلح رای دهید!

اگر تا ۵ آپریل سال ۲۰۱۴ شما ۱۸ ساله می شوید، می توانید در مراکز مختلف ثبت نام در سراسر کشور ثبت نام نمائید.

معلومات بیشتر در مورد انتخابات و اینکه چگونه بخاطر رای دادن ثبت نام نمائید، را در اینجا میتوانید دریابید: http://www.iec.org.af/fa/