عقابان هندوکش و د اباسین څپې

که دعقابان هندوکش او د اباسین څپې لوبې کتنه مه له لاسه ورکړې او یا غواړئ د دوهم ځل لپاره یې ووینۍ، د هغې بیاځلې دلته وګورئ