شاهین آسمایی او عقابان هندوکش

که د شاهین آسمایی او عقابان هندوکش لوبې کتنه مه له لاسه ورکړې او یا غواړئ د دوهم ځل لپاره یې ووینۍ، د هغې بیاځلې دلته وګورئ