شاهین آسمايي د موج های آمو ټیم ته ماته ورکړه

که د شاهین آسمايي او موج هاي آمو لوبې کتنه مه له لاسه ورکړې او یا غواړئ د دوهم ځل لپاره یې ووینۍ، د هغې بیاځلې دلته وګورئ