دافغانستان لوړلیګ شرایط او وضیعت

مهربانی وکړی دا پاڼه په زیرمه سره ولولی. دافغانستان لوړلیګ سایت نه ګټه اخیستلو او همدارنګی په سایت کښی موجود موضوعات نه د ګټه اخیستل لپاره ، لاندی شرایط په نظرکښی نیول شوی دی. دویب پاڼی نه ګټه اخیستل لپاره باید لاندی شرایط قبول کړی.کیدای شی چی په ځنی پاڼوکښی اضافی شرایط موجود ووسی چی دویب پاڼه کم خاص برخی سره اړین ولری.

دچاپ حق ، دیتابیس او نور ملکیتی حقونه، دا ټول هغه حقونه دی چی دافغانستان لوړ لیګ او دهغی مرستیالان پوری اړه لری. سره د هرډول موضوعات چی په ویب پاڼی کښی موجود دی:

  • تاسی کولای شی چی دسایت اجازه شوی خپرونی څخه شخصی ګټه پورته کولولپاره خپرونی داونلود او یا چاپ کړی.

  • تاسی کولای شی چی دویب پاڼی خپرونی دنوروشخصی ګټه اخیستلو او همدارنګی د کریدیتی چی د افغانستان لوړلیګ اتحادیه لخوا چمتو شوی دی او یو اصلی سرچینه شمارل کیږی ، ګټه او په دغه شان زمونږ دویب پاڼی آدرس add کړی: www.afghanpremierleague.com البته ځیرمه په دی چی یادشوی شرایط چی شامل د هغوی جلبول کیږی وکړی.

  • تاسی کولای شی چی دی ویب پاڼه او کوم مرستی چی دی چمتو کړی دی سره په اړیکی کښی اوسی. تاسی نشی کولای بغیر د افغانستان لوړ لیګ له کتبی اجازه له پرته د ددی ویب پاڼی څخه دتبلیغاتی اهداف چی پکښی دانلود او کاپی شامل دی په ویب پاڼه کښی او دوباره ګټه اخیستل، او دوباره خپرول څخه ګټه پورته کړی او یا بغیر له اجازه څخه بل ویب پاڼو سره قوی اړیکه ټینګه کړی. د ویب پاڼه دتجارتی علامت او آرم مخه(Brand Name) د افغانستان لوړلیګ او د مرستیالانو د ملکیت جز‌ء څخه ګنل کیږی چی تاسی بغیرله یادشوی ارګانونود کتبی اجازه څخه دګټه اخیستلو حق نلری.

یوازی دافغانستان لوړ لیګ ۲۰۱۲، دروشن مخابراتی شرکت ، موبی ګروپ ، حامل (Hummel) او دافغانستان نړی واله بانک د دی ویب پاڼی د چاپ او دیتابیس خپرونی حق لری. او دچاپ حق محفوظ دی. د دی ویب پاڼی هیڅ یو برخه دیادشوی مالکانوله له اجازه څخه پرته ، دوباره چمتوکول او یا دسوداګریزی سیستم کښی اچول او یا کوم خاصی هدف لپاره د هر طریقی ( دفوتوکاپی طریقه ، ضبط کولو طریقه او یا کوم بل بریښنایی وسیلی) ساتل شی. دکتبی اجازه لپاره درخواست باید چی په C/0 شان خودل شی.

آدرس

داسایت داطلاعاتو د ورکولو لپاره چمتوشوی دی او اجرا کیږی چی د دی ویپ پاڼی په چمتوکولوکښی د مناسبی زیرمی څخه کاراخیستل شوی دی.دافغانستان لوړلیګ او ددی مرستیالان هیڅ شان ضمانت نکویی چی ویپ پاڼه ( دویپ پاڼی دمنځ موضوعات ) صحیع ، پوره اویا دورځ په شان عمل وکړی. (اویا تازه ،ورځنی یی)

د دی ویب پاڼی خدمتونه د افغانستان لوړلیګ د مرستیالانو لخوا چمتو شوی دی چی کولای شی بل ویب پاڼو سره لینک شی. دافغانستان لوړلیګ د مرستیالانو(غونډو) په ټاکل کښی د ضروری او لازمی احتیاط څخه کاراخیستل شوی دی او ستاسی دشخصی دیتابیس چی د مرستیالانو لخوا چمتو شوی دی او یا د هغی اړین مسایل په اړه هیڅ شان مسولیت نه نیسی. دافغانستان لوړ لیګ او دهغی مرستیالان هڅه کوی چی د کامپیوتری ویروس ، دهغه کسان چی ویروس اچوی۱ ، وارمز۲ ، ساعتی بمب، کنسل بوتس ۳ ، خراب فایل، او یا نورهرشیزونه چی کولاشی دکمپیوتر په عملکرد کښی تاوان ورسوی او یا دخپرونوڅخه بیځایه ګټه پورته کړی (تاوان رسونکی خپرونی) ۴ ژغورل وکړی ، اما دمشکلات په اړه هیڅ شان مسولیت په غاړه نه نیسی .

تاسی ته ویناوی کیږی چی احتیاط وکړی او څنګه چی ضروری دی د سافت ویر څخه ګټه واخلی چی د ستونځوسره مخامخ نشی. تاسی کولای شی چی هغه خپرونی چی دافغانستان لوړلیګ او د دی مرستیالان ورباندی په یوه اندازه کنترول لری د انترنیتی شبکه په وسیله او نور تیکنالوژی په کار اخیستل سره د لری لار څخه ورنه ګټه چورته کړی.دافغانستان لوړلیګ او د دی مرستیالان د ویب پاڼی د خپرونو د متوالی اوسیدل او بغیر له کومی خطا اوسیدل څخه ضمانت نکوی دافغانستان لوړ لیګ او د دی د مجوزی صادرکوونکی د سایت په حجم کښی د ګټه اخیستونکی په مخ هیڅ شان مسولیت نلری ، اما دا چی پیمان شکول له قانون لخوا راپیخ شی. او که دافغانستان لوړلیګ او د دی دمجوزی صادرکوونکی د کوم خلاف کار (په سایت کښی) بشپړشی نو دی د ځواب ورکول لپاره مسولیت نلری، او ډیرخه کاردادی چی د دی مسولیت لپاره محدویت ټاکل شی، که دا تخلف ستاسی او یادریم شخص په خاطر شوی وی ، چی نشوکولای هغه دمخی ویلی وی او یا دهغه مانع شوی وی، په دغه صورت کښی دافغانستان لوړلیګ او یا دمجوزی صادرکوونکی کولای شی چی مناسب کاروکړی.

دقوانین او حقوق په اړه د نوروزیاتومعلوماتو ترلاسه کولولپاره کولای شی چی سمیه ایز چارواکی او یا دښاریانومشاورین دفتر سره په اړیکه شی.دافغانستان لوړلیګ حق لری چی هروخت البته د قانونی، تجارتی،فنی او یااصلاحاتی مسایل لپاره چی دویب پاڼی دمخی اچول (پوسټ) فایده کوی دا شرایط کښی تغیرات راوړی.مهربانی وکړی داشرایط په زیرمه سره وګوری او تغیرات چی پکښی راغلی دی متوجه اوسی. برنی شرایط دانګلیسی قوانین په ګټه اخیستل سره عملی کیږی.