دافغانستان لوړلیګ د شخصی معلومات دساتل پالیسی

مونږ ستاسی د شخصی معلومات ساتل لپاره د دی ویب پاڼه دګټه اخیستلوپه وخت کښی ځانګړی اقدامات کړی دی.

 

"ستاسی "او "ستاسی مال "دکلماتواو داسی عبارتونو په کاراخیستل چی ددی ویب پاڼه دهرګټه اخیستونکی په معنی دی . مګر "مونږ"او "زمونږ مال "او یاداسی عبارتونه د افغانستان لوړلیګ په معنی دی.

 

مونږ دخپل د طرفداران او یا هغه مینه وال چی غواړی زمونږ دویب پاڼه څخه کارواخلی د شخصی معلومات څخه ساتنه کوو.

هرکله چی تاسی دویب پاڼه څخه کاراخلی ، مونږ ددی اقداماتو دپای ته رسوول سره ستاسی د شخصی معلومات څخه ساتنه کوو.

ټول شخصی معلومات چی تاسی زمونږ په اختیار کښی پریږدی مطابق د ساتنه قانون چی په ۱۹۹۸ کال د اکتوبر میاشت تصویب شوی وه ورنه ساتنه کیږی. مونږ دا معلومات دریم ګرو (دریم شخص) ته نه ښایو، مګرداچی په لاندنی مواردوکښی ددی کارکول لازمی دی:

الف) دیوقانونی موضوع لپاره

ب) زمونږ دقرارداد د ځنی حقوقی مسایل لپاره

پ) دپیژندل او یادستونځو حل لپاره چی دویب پاڼه د کاراخیستلو په اړه مینځ ته راغلی وی.

ج) د هرټولنی د شکایاتو رسیدلو لپاره او یا دویب پاڼه د کارکوولو په اړه.

د) اویا چی وغواړو ستاسی جمع شوی شخصی معلوماتو دجزیاتوڅخه د سایت په مختلفو برخوکښی ځنی کارواخلو.

مونږ معمولاً ستاسی د درخواستونو د ځواب لیږدولو لپاره ستاسی د شخصی معلومات څخه کار اخلو. هدف دشخصی معلومات څخه ستاسی نوم ، ستاسی بریښنالیک آدرس، ستاسی دتیلیفون نمبر اویا ستاسی دزیږیدنوتاریخ دی. او همدارنګه کیدای شی چی د اداره کوولو اودسایت دعمومی اطلاعاتو پراخولوکښی، چی ستاسی شخصی معلومات پوری اړه لری ښکاره کوو. (البته داسی اطلاعات چی تاسی هویت په نښه ونکړی.) د ورځینی خبرورسوول لپاره او هغه مطالب چی ستاسی علاقمندی لری مونږ او یا دزمونږد ارګان غړی ممکن چی ستاسی شخصی معلومات د هفه مناسبی دریم ګروپ په لاس ورکړی چی ډیرپه زیر سره ټاکل شوی دی. البته مخکی د دی چی ستاسی معلومات دریم ګروپ ته ورکړو ، ستاسی دخاص رضایت په طمع اوسیږو.

او هرکله چی غواړی زمونږ څخه معلومات ترلاسه نکړی نو کوولای شی چی مونږته اطلاع ورکړی.او دهغی نه وروسته مونږ دهایپرلینک په کلیک کول سره تاسی خپل د ګروپ څخه لری کوو.او که غواړی د خاصی ګروپ څخه اطلاعات تر سره کړی ، ستاسی اطلاعات هغی خاصی ګروپ ته ورلیږو، او که نغواړی دهغی خاصی ګروپ نه معلومات ترلاسه کړی نوکولای شی چی سمدستی هغه دوی سره اړیکه ونیسی.

هرکله چی وغواړی نوکولای شی مونږ سره په دی بریښنالیک آدرس کښی [email protected] په اړیکه شی. که غواړی چی خپل ورکړی شوی معلومات د ویب پاڼه څخه لری کړی نو په پورتنی بریښنالیک آدرس سره په اړیکه شی او خپل درخواست ولیکی، وروسته بیا مونږ ستاسی معلومات دویب پاڼه څخه لری کوو.

تاسی څخه غواړو چی خپل ورکول شوی معلومات په منظم ډول چک (پلټنه) کړی او مطمعین شی چی ورکول شوی معلومات صحیع او تازه(نوی) دی. هررنګه ورکول شوی مطالب چی په دی ویب پاڼه کښی دی نو د کوکی په کار اخیستل سره ورڅخه ګټه اخیستل کیږی او که دکوکی نه دګټه اخیستلو اجازه نلری نو تاسی نشی کولای چی ددی امکاناتو څخه کار واخلی.

کوکی یو وړکی فایل دی چی دویب پاڼه نه ګټه اخیستل کښی صرف ستاسی دتجربه لوړولو لپاره ورنه کاراخیستل کیږی او همدارنګه کوم معلومات چی دی پالیسی پوری اړین وی.

د کوکی نه هر قسم کاراخیستل دی مطابق د ۱۹۹۸ کال د اکتوبر حفاظتی قانون په شان وی.

پلټونکی باید تاسی ته اجازه ورکړی چی دکوکی نه په پوره رضایت سره ګټه واخلی او همدارنګه تاسی هیڅ شان مجبوریت د قبولو پوری اړه نلری.

ددی ویب پاڼی هرشان اړیکه (لینک) د بل ویب پاڼی سره زمونږ د کنترول څخه پرته دی او داکاردشخصی معلوماتو دپالیسی څخه نه دی.

مونږ د داسی ویب پاڼودپالیسی او معلوماتو هیڅ شان مسول نه یو.

تاسی کولای شی چی زمونږ څخه دخپل شخصی معلوماتو یو کاپی وغواړی.د هغی د لاسته راوړلو لپاره د دی طریقه څخه [email protected] مونږ سره په اړیکه شی، او خپل درخواست ورکړی.

ددی لپاره چی خپل اداری مصارف پوره کړو کیدای شی چی ددی ویب پاڼی د ګټه اخیستلو باندی لیږلګښت راوړو.

په توجه د انټرنیټ نړیوالی اصل سره ، ستاسی شخصی معلومات جمع کیږی.او د امکان په حالت کښی ، مونږ هغه د سیمی منځنی او برنی هیوادونو ته د اروپا اقتصادی سیمی ته لیږو.

د دی ویب پاڼی او ستاسی شخصی معلومات په ګټه اخیستلو سره مونږ ته ، تاسی خپل رضایت ښایی چی دامعلومات بل هیوادونوته ولیږل شی .

البته هغه هیوادونه چی نشی کولای داطلاعاتو ساتل څخه ګټورشی ، دمثال په ډول انګلستان.