نوم: احمد ولید طیب

د زیږیدو ځای: مزار شریف

ټیم/ موقیعت/ د کمیس شمیره: سیمرغ البرز، برید کوونکې لوبغاړې، ۱۹#

د خوښې ټیم: د بارسلونا د فوټبال ټیم

د خوښې لوبغاړې: لیونل میسی

لوبه کوي لکه: کارلوس تیویز ځکه چې " زه قوي او چټک یم او ننداره یې لوبغاړې نه یم. او زه ډیر دریبل هم نه کوم".

غوره ګول: یو قیچې ګول د هرات د ولایت د ټیم په وړاندې کله یې چې د بلخ ولایت په ټیم کې لوبه کوله

په کابل کې د خوښې وړ ځای: " شهر نو ځکه چې پاک دی او عالی رستورانتونه لري".

فوټبال کوي: " د پيسو لپاره نه، بلکه د دي لپاره چې د فوټبال سره مینه لرم".

د افغانستان رورشن د غوره لیگ څخه وروسته: ولید بیرته پوهنتون ته ځي، په هغه ځای کې چې هغه د حقوق زده کړه کوي.