نوم: احمد فواد

د زیږیدو ځای: هرات

ټیم/ موقیعت/ د کمیس شمیره: طوفان هریرود، د منځنې کرښې لوبغاړې، ۱۳#

د خوښې ټیم: د چلسې د فوټبال ټیم

د خوښې لوبغاړې: دیدیه دروګبا

لوبه کوي لکه:  میشایل بالاک

کله چې فوټبال نه کوي: د هرات په پوهنتون کې د انګلیسې ادبیاتو د پروفیسور په توګه روزنه ورکوي

د خوښې کتاب: لس میزرابلس

د افغانستان روشن د غوره لیګ غوره ګټه: " زما څلور کسو هم ټیمیانو د افغانستان روشن د غوره لیګ له لارې هیواد ملي ټیم ته لاره وموندله. زه باور لرم چې سښ کال به ډیر لوبغاړي لاره ومومې".

د ځوانو لوبغاړو لپاره نصیحت: ۱) مثبت پالونکې اووسې ځکه چې افغانستان ډیر زیاد استعداد لري، ۲) د دي تر څنګ چې کیداې شي ځینې وختونه ماته وخورې خو هیڅکله هم ناهیلې نشي، ۳) هره ورځ څومره چې کولاې شي سخت زیار وباسې ځکه چې پرته له هڅې نشو کولاې غوره اووسو، ۴) خپل مربې ته درناوې وکړي.