این رقابت ها تا یک ماه دیگر با حضور هشت تیم از هشت حوزه کشور در کابل برگذارمی گردد.

هدف از برگذاری این رقابت ها پیشرفت فتبال در افغانستان گفته شده است. لیگ برترفتبال افغانستان ازسوی فیفا و کنفدراسیون فتبال آسیا پشتیبانی خواهد شد.

این رقابت ها زیرنام میدان سبز با همکاری فدراسیون فتبال افغانستان و پشتیبانی شرکت مخابراتی روشن برگذارمی شوند.

گفته می شود که این رقابت ها ازسوی تلویزیون طلوع و لمر به گونۀ زنده پخش خواهد شد.

فدراسیون فتبال افغانستان برگذاری این رقابت ها را در پیشرفت فتبال درکشور و همبستگی میان مردم وورزشکاران بسیار سودمند می داند.

رییس فدراسیون فتبال افغانستان، کرام الدین کریم گفته است: « در شکل فوتبال افغانستان یک رقم قابل ملاحظه خواهد خورد و این رقم نه تنها در بلند رفتن سطح فوتبال در افغانستان کمک خواهد کرد و من مطمئن هستم که جوانان عزیز ما را برای وحدت ملی و هویت ملی شان کمک خواهد کرد.»

مسؤول تلویزیون طلوع، مسعود سنجر گفته است: « فوتبال بازی است که می تواند ملت های مختلف را یک جا بسازد و افتخار ببخشد و ما از طریق لیگ برتر افغانستان می خواهیم که افغانستان را بتوانیم متحد بسازیم.»

ازسوی هم رییس امور ساحه یی روشن، غلام دستگیر گفته است: « افتخار می کنم که لیگ برفتبال درکابل گشایش می یابد، به باور ما فتبال یکی از راه های است که مردم افغانستان را را باهم دیگر یک جا می سازد و باهم ارتباط می دهد.»

رییس فدراسیون فتبال افغانستان گفته است که راه اندازی چنین برنامه ها برای شناسایی چهرهای برتر درسراسر کشورهنوزهم کم است و این نهاد می کوشد تا برای پیشرفت وحرفه یی شدن فتبال درافغانستان برنامه ها را بیشتر راه اندازی کند.