رقابت های لیگ برتر فتبال افغانستان، سه شنبه شب قرعه کشی شد و تیم های حاضر دراین رقابت ها، رقیبانشان را شناختند.

این رقابت ها روزسه شنبه هفته آینده درمیدان فتبال پروژه گل آغازمی شوند.

درنُخستین دیدار این رقابت ها و ازگروه"الف" تیم دمیوند اتلان از حوزه جنوب غرب دربرابرتیم شاهین آسمایی از حوزه کابل به میدان می رود.

این رقابت ها به گونۀ زنده از تلویزیون های طلوع و لمر و رادیوهای ارمان و ارکوزیا نشر می شود.

گفته می شود که این قرعه کشی، دریک مراسم ویژه یی با حضور ورزشکاران کشور که دربازی های المپیک لندن شرکت کرده بودند، انجام شد.

سرمربی تیم ملی فتبال افغانستان، یوسف کارگرگفته است: « چون لیگ ما لیگ است که ما تازه این گام را نهادیم تا یک لیگ سراسری در افغانستان ایجاد شود، واین لیگ یک راهی است برای لیگ سراسری درکشور، وهمچنان می توانیم از این لیگ چهره های برتر را به تیم ملی فتبال افغانستان دعوت کنیم، تا در رقابت های بیرون مرزی دست آورد خوب را داشته باشیم.»

اقای کارگر افزوده است که این رقابت ها برای شناسایی چهره های برتر فتبال و دعوت این ورزشکاران به تیم های ملی کشور بسیار موثر است.

وی می افزاید: «ما این لیگ را یک راه نیک برای پیشرفت فتبال درا فغانستان می دانیم که این لیگ با تمام معیاری های و قوانین بین المللی که در لیگ های بین المللی، تیم های ملی شرکت می کنند، برگذارمی شوند.»

این نُخستین باریست که رقابت های لیگ برتر فتبال افغانستان با حضور هشت تیم از هشت حوزه کشور به گونۀ معیاری برگذارمی شوند.

تیم های شرکت کننده دراین رقابت ها در دو گروه رقیبانشان را شناختند.

درگروه "الف" درگروه "ب"
دمیوند اتلان- طوفان هریرود
شاهین آسمایی- سیمرغ البرز
داباسین سپی- عقابان هندوکش
و دسپین غربازان -و موجهای آمو