صحنه های جالب مسابقه بین تیم د اباسین څپی الف و د اباسین څپی ب را تماشا کنید، مسابقه که در آن ۱۸ بازیکن موفق برای تیم د اباسین څپی برای سال ۲۰۱۳ لیگ برتر افغانستان روشن انتخاب گردیدند.

همچنان میتوانید ببینید که بازیکنان لیگ برتر افغانستان روشن به مکاتب رفته و مهارت های بنیادی را برای شاگردان که بخش از پروگرام فوتبال کلینک بوده می آموزانند.

برای تماشای مسابقه اینجا کلیک کنید.