۴ بازیکن برای آشنا شدن با چند آلت موسیقی از قبیل سیتار، طبله، کنگو، و گیتار به مدرسه موسیقی رفتند. بنظر می رسید که هنرجویان موسیقی عهده دار آموزش چند نوت کوتاه به بازیکنان شدند اما این کا ر به خوبی پیش نمی رفت. بعد از حضور در چندین جلسه کاملا مشهود بود که بازیکنان مجذوب موسیقی طنین انداز در فضای مدرسه شده اند. بعد از آن وقفه ی در نظر گرفته شده بود که در طول آن ازدحام اطفال کوچک برای دست دادن با بازیکنان بسیار چشمگیر بود. بعد از وقفه گروه ارکستر مدرسه با مهمان نوازی خاص خود یک تصنیف هنری را برای بازیکنان اجرا کرد طوری که در پایان آن همه به یک صدا " یک ملت، یک صدا" را با ضربه های طبله فریاد زدند ... بازیکنان از این تجربه عالی بسیار خرسند بودند و برای نشان دادن قدردانی خود پیراهن های