تیم های موجهای آمو و د اباسین څپې

اگر دیدار تیم های موجهای آمو و د اباسین څپې را از دست داده اید و یا خواستار تماشای دوباره آن هستید، تکرار آن را در اینجا ببینید