فصل
تاریختیم 1 تیم 2استدیوم
3 میزان, 1399 17:00طوفان هریرودvsد اباسین څپیاستدیوم ای اف اف
4 میزان, 1399 17:00شاهین آسماییvsد میوند اتلاناستدیوم ای اف اف
7 میزان, 1399 17:00د سپین غر بازانvsموجهای آمواستدیوم ای اف اف
8 میزان, 1399 17:00سیمرغ البرزvsعقابان هندوکشاستدیوم ای اف اف
9 میزان, 1399 17:00طوفان هریرودvsموجهای آمواستدیوم ای اف اف
10 میزان, 1399 17:00شاهین آسماییvsعقابان هندوکشاستدیوم ای اف اف
11 میزان, 1399 17:00د سپین غر بازانvsد اباسین څپیاستدیوم ای اف اف
14 میزان, 1399 17:00سیمرغ البرزvsد میوند اتلاناستدیوم ای اف اف
15 میزان, 1399 17:00طوفان هریرودvsد سپین غر بازاناستدیوم ای اف اف
16 میزان, 1399 17:00شاهین آسماییvsسیمرغ البرزاستدیوم ای اف اف
17 میزان, 1399 17:00موجهای آموvsد اباسین څپیاستدیوم ای اف اف
18 میزان, 1399 17:00عقابان هندوکشvsد میوند اتلاناستدیوم ای اف اف

برای گزینه های انتخاب شده هیچ نتیچه ای وجود ندارد

برای گزینه های انتخاب شده هیچ نتیچه ای وجود ندارد

برای گزینه های انتخاب شده هیچ نتیچه ای وجود ندارد