فصل
تاریختیم 1 تیم 2استدیوم
7 میزان, 1399 17:00د سپین غر بازانvsموجهای آمواستدیوم ای اف اف
8 میزان, 1399 17:00سیمرغ البرزvsعقابان هندوکشاستدیوم ای اف اف
9 میزان, 1399 17:00طوفان هریرودvsموجهای آمواستدیوم ای اف اف
10 میزان, 1399 17:00شاهین آسماییvsعقابان هندوکشاستدیوم ای اف اف
11 میزان, 1399 17:00د سپین غر بازانvsد اباسین څپیاستدیوم ای اف اف
14 میزان, 1399 17:00سیمرغ البرزvsد میوند اتلاناستدیوم ای اف اف
15 میزان, 1399 17:00طوفان هریرودvsد سپین غر بازاناستدیوم ای اف اف
16 میزان, 1399 17:00شاهین آسماییvsسیمرغ البرزاستدیوم ای اف اف
17 میزان, 1399 17:00موجهای آموvsد اباسین څپیاستدیوم ای اف اف
18 میزان, 1399 17:00عقابان هندوکشvsد میوند اتلاناستدیوم ای اف اف

برای گزینه های انتخاب شده هیچ نتیچه ای وجود ندارد

تاریختیم 1نتایجتیم 2استدیوم
3 میزان, 1399 17:00طوفان هریرودد اباسین څپیاستدیوم ای اف اف
4 میزان, 1399 17:00شاهین آسمایید میوند اتلاناستدیوم ای اف اف

برای گزینه های انتخاب شده هیچ نتیچه ای وجود ندارد